NOTE: I migrated to my new homepage at trailing.space. This blog will not be updated anymore.

Chia sẻ file cực nhanh trong mạng nội bộ


Hướng dẫn sử dụng tính năng HTTP server của Python để tạo một web server chia sẻ file.

Người dùng Linux thực ra không thiếu lựa chọn để chia sẻ file. Ta có thể dùng chia sẻ FTP, NFS mounting truyền thống của Unix, có thể tạo SSH server và dùng SFTP truy cập an toàn, hoặc nếu muốn ít phải setup hơn mà vẫn đồng bộ được với mạng Windows thì có Samba. Tuy nhiên, tất cả các giải pháp trên đều không phù hợp với tình huống đột nhiên bạn có một vài file nhỏ nhỏ muốn copy nhanh giữa các máy với nhau. Google nhanh có thể tìm thấy một vài công cụ chuyên biệt cho việc này nhưng tôi sẽ giới thiệu với bạn một cách vô cùng thuận tiện, không phải cài đặt thêm bất cứ thứ gì mà chỉ cần có Python luôn luôn sẵn có trong gần như tất cả các Linux distro thông dụng, kể cả Mac OS X cũng cài sẵn.

Giả sử tôi muốn chia sẻ thư mục /home/chin/public, trước hết tôi sẽ cd đến thư mục này:

$ cd /home/chin/public

Sau đó chạy lệnh này để tạo HTTP server:

$ python2 -m SimpleHTTPServer
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 ...

Bam! Bạn đã có một HTTP server chia sẻ tất cả những file bạn có trong thư mục /home/chin/public đang listen trên cổng 8000. Ngay bây giờ bạn có thể kiểm tra bằng cách bật Firefox hoặc Chrome, truy cập địa chỉ 0.0.0.0:8000 (hoặc localhost:8000, tùy bạn) sẽ thấy kết quả hiện ra như sau:

Truy cập từ browser

Click vào bất cứ file nào để tải về.

Nhưng sau đó thì bạn cần phải truy cập trang web này từ một máy khác trong mạng LAN. Để làm vậy, bạn cần biết địa chỉ IP hiện tại của máy mình trong mạng nội bộ bằng cách chạy lệnh sau:

$ ifconfig

Kết quả của bạn có thể có dạng như thế này:

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 10:1f:74:ea:08:6b 
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:46 Base address:0x6000 

wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr d0:df:9a:af:31:55 
     inet addr:192.168.29.171 Bcast:192.168.29.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::d2df:9aff:feaf:3155/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:3205830 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:2575431 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:3286071184 (3.2 GB) TX bytes:1234751640 (1.2 GB)

Tôi đang dùng mạng Wifi nên tôi quan tâm đến mục wlan0 ở dưới dùng, để ý dòng inet addr:192.168.29.171 là địa chỉ IP hiện tại của máy tôi trong mạng LAN (nếu bạn dùng Ethernet cắm dây thì xem mục eth0).

Như vậy, ở những máy còn lại, tôi chỉ cần truy cập địa chỉ http://192.168.29.171:8000 là có thể tải được những file đang được chia sẻ ở máy tôi.

Có một số điều cần chú ý với phương pháp này. Trước hết là nó rất không an toàn, không có quản lý phân quyền gì hết nên chỉ dùng trong mạng nội bộ mà bạn tin tưởng. Thứ hai là ở đây tôi có ghi rõ là phải dùng python2 vì python2 và python3 là hai môi trường khác biệt nhau rất nhiều, với python3 thì tôi sẽ chạy lệnh sau:

python3 -m http.server

Phần lớn các distro đều có lệnh python không có số đi kèm ở cuối sẽ gọi phiên bản python tiêu chuẩn. Tuy nhiên, vì lệnh của chúng ta phụ thuộc vào phiên bản nên cần ghi rõ là python2.

Một lưu ý nữa là bạn có thể thay đổi cổng của server bằng cách thêm một số nguyên trong khoảng 1024 - 65535 ở cuối lệnh.

Trong bài này tôi sử dụng Python vì sẵn có và dòng lệnh cũng tương đối ngắn nhưng nếu thích, Rubyist có thể dùng lệnh sau:

ruby -rwebrick -e'WEBrick::HTTPServer.new(:Port => 8000, :DocumentRoot => Dir.pwd).start'

Lợi thế là giao diện web trông đẹp hơn một chút :v

Ruby